U bevindt zich in : >> Nieuwsberichten

Nieuwsberichten


Keuring "voorziening van gas", 20-07-2013
Ookwel GASINSPECTIE of GASLEIDINGINSPECTIE of BRANDSTOFLEIDINGINSPECTIE of EBI scope 7a genoemd. De wettelijke verplichting komt uit het ACTIVITEITENBESLUIT 2013. Handhaving en toezicht ligt bij de milieudienst (huidig Omgevingsdienst) De eigenaar cq beheerder van een pand, heeft een eigen zorgplicht. Welke als volgt wordt verwoord: De wetteksten die de zorgplicht betreffen: Artikel 2.1 stelt: Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Anders gezegd: wanneer een eigenaar van een bedrijf weet of had kunnen weten dat zijn activiteiten nadelige gevolgen hebben voor het milieu, en wanneer dit niet of onvoldoende door het Activiteitenbesluit is geregeld, dient hij maatregelen te nemen om dit te voorkomen of te beperken.
Activiteitenbesluit, 18-07-2012
Op grond van het Activiteitenbeluit moeten stookinstallaties periodiek gekeurd worden door een SCIOS gecertificeerd bedrijf. Tevens in het bezit van VOL VCA 1+2. Wij zijn SCIOS gecertificeerd onder registratie nummer R097.
Gasleiding keuring verplicht, 22-01-2012
In het ACTIVITEITENBESLUIT spreekt men van een keuring "voorziening van gas", hiermee wordt bedoeld "de gasleiding vanaf gasmeter tot de eerste hoofdgasafsluiter van het stooktoestel". Voorgaande is van toepassing indien achter de gasmeter meer dan 100 kW vermogen is aangesloten. Het betreft de som van toestellen. (Voor de leek : Gasmeter G10 of groter, optellen belasting (bovenwaarde Hs) in kW noodzakelijk.
Periodieke Inspectie termijn niet meer variabel, 24-07-2011
De keuringsfrequentie voor gasgestookte toestellen is minimaal 1x per 4 jaar. De keuringsfrequentie voor NIET gasgestookte toestellen (>100 kW) is minimaal 1x per 2 jaar. De keuringsfrequentie voor NIET gasgestookte toestellen (>20 kW) is minimaal 1x per 4 jaar.
Kleine ketels en de keuringsplicht, 18-07-2009
Conform het activiteitenbesluit,vallen kleine ketels ook onder de keuringsplicht indien het totaal opgestelde vermogen meer bedraagt dan 100 kW. Voorbeeld: in 1 ruimte een Nefit topline HR 100 = 99,8 kW vermogen met een boiler van 11 kW, Het gezamenlijk vermogen ligt boven de 100 kW en dus zijn beide ketels keuringsplichtig.
NIET gasgestookt keuringsplicht vanaf 20 kW vermogen, 13-10-2008
In tegenstelling tot voorheen vallen nu ook installaties bestaande uit meerdere toestellen (al of niet in cascade) onder de keurings- en onderhoudsplicht indien het totaal opgestelde vermogen meer dan 20 kW voor NIET-gasgestookte installaties.
Cascade systemen OOK keuringsplichtig, 29-05-2008
Wist U dat ! ! ! ! In de tekst van het Activiteitenbesluit is sprake van een keuringsplicht voor een "verwarmings- of stookinstallatie" boven een bepaald vermogen, terwijl de toelichting spreekt van een keuringsplicht voor ketels van datzelfde vermogen. Wat wordt nu bedoeld? Antwoord: De tekst van het Besluit zelf prevaleert en sluit aan bij de intentie van de EPBD, waarbij het de bedoeling is voorwaarden te stellen aan installaties in gebouwen vanaf een bepaalde omvang en daarmee aan het aldaar opgestelde totale vermogen van de stookinstallatie. In tegenstelling tot voorheen vallen nu ook installaties bestaande uit meerdere toestellen (al of niet in cascade) onder de keurings- en onderhoudsplicht indien het totaal opgestelde vermogen meer dan 100 kW bedraagt voor gasgestookte installaties en meer dan 20 kW voor niet-gasgestookte installaties
Home Werkgebied Diensten Contact Links Offerte Veel Gestelde Vragen Nieuwsberichten Klantenportal
  Actualiteiten